Grant OZE dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

grant OZE dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Dzięki “grantowi OZE” prowadzonemu przez BGK również spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą otrzymać dofinansowania do OZE. Sprawdź jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać nawet do 50% dofinansowania do fotowoltaiki, pomp ciepła i innych odnawialnych źródeł energii w budynku wielorodzinnym.

Podstawowe warunki otrzymania dofinansowania OZE dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

O grant OZE przeznaczony na pokrycie 50% kosztów inwestycji polegającej na zakupie, montażu, budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii (np. instalacja fotowoltaiczna, pompy ciepłą itp.) mogą się starać spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe spełniające następujące warunki:

 1. inwestorem jest właściciel lub zarządca budynku wielorodzinnego;
 2. przedmiotem przedsięwzięcia jest:
  • zakup, montaż lub budowa nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub
  • modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25%;
 3. w instalacji odnawialnego źródła energii jest wytwarzana energia na potrzeby budynku wielorodzinnego, którego dotyczy wniosek;
 4. przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych.

Składanie wniosków o dofinansowanie OZE dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Wnioski o dofinansowanie w ramach grantu OZE można składać od 01 lutego 2023 r. do 30 czerwca 2026 r.

Dokumenty w wersji papierowej należy dostarczyć bezpośrednio do kancelarii centrali BKG lub wysłać pocztą na adres korespondencyjny banku
ul. Chmielna 73
00-801 Warszawa

Wnioski rozpatrywane są według daty wpływu do BGK.

Dokumenty wymagane do wnioskowania o dofinansowanie OZE przez spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową

 • wniosek o przyznanie grantu OZE;
 • dokumentacja projektowa instalacji;
 • dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących wniosek do reprezentowania inwestora:
  • gdy inwestorem jest wspólnota mieszkaniowa:
   uchwała w sprawie wyboru zarządu wspólnoty mieszkaniowej, w przypadku gdy wniosek podpisuje zarząd wspólnoty mieszkaniowej;
   uchwała w sprawie powierzenia pełnomocnikowi uzyskania z BGK grantu OZE, w przypadku gdy wniosek podpisują osoby inne niż zarząd wspólnoty mieszkaniowej;
  • gdy inwestorem jest spółdzielnia mieszkaniowa / społeczna inicjatywa mieszkaniowa / towarzystwo budownictwa społecznego / spółka prawa handlowego: pełnomocnictwo szczególne do uzyskania z BGK grantu OZE, w przypadku gdy wniosek podpisują osoby inne niż reprezentanci wskazani w KRS;
 • dokument potwierdzający podpis złożony na wniosku o przyznanie grantu OZE – wzór podpisu poświadczony notarialnie lub w banku prowadzącym rachunek bankowy;
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, jeśli inwestor oświadczył we wniosku o przyznanie grantu OZE, że w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia OZE prowadzi działalność gospodarczą, wraz z:
  • wszystkimi zaświadczeniami o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie inwestor otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  • informacjami niezbędnymi do udzielenia pomocy de minimis, zgodnie z przepisami dot. pomocy publicznej.
 • oświadczenie inwestora, że grant OZE nie jest przeznaczony na realizację prac, na które uzyskano inne wsparcie ze środków publicznych;
 • dokumenty poświadczające, że objęte wnioskiem przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych.

UWAGA!
W przypadku informacji o wystąpieniu braku wolnych środków dla grantu OZE, BGK:

 1. wstrzymuje przyjmowanie wniosków, począwszy od następnego dnia po jej ogłoszeniu;
 2. bezzwłocznie zawiadamia inwestora o pozostawieniu złożonego wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku informacji o dostępności wolnych środków dla grantu OZE, BGK wznawia przyjmowanie wniosków, począwszy od następnego dnia po jej ogłoszeniu. 

Zasady wypłaty dofinansowania w ramach grantu OZE dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Grant OZE przeznacza się na refinansowanie kosztów przedsięwzięcia. Do kosztów przedsięwzięcia, wlicza się koszt infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania instalacji odnawialnego źródła energii.

BGK wypłaca grant OZE inwestorowi:

 1. po poniesieniu przez niego wydatków zgodnie z zakresem rzeczowym podanym we wniosku;
 2. po przedstawieniu oświadczenia o posiadaniu gwarancji udzielonej przez wykonawcę na zrealizowane roboty budowlane i instalacyjne, obejmującej co najmniej pięcioletni, bezawaryjny okres eksploatacji instalacji.
 3. pod warunkiem spełnienia wymagań w zakresie niewyrządzania poważnych szkód dla celów środowiskowych w odniesieniu do przedsięwzięcia OZE.

Wysokość poniesionych wydatków ustala się na podstawie opłaconych faktur wskazujących jako nabywcę lub usługobiorcę tego inwestora. Dofinansowanie nie może być przeznaczone na realizację prac, na które uzyskano inne wsparcie ze środków publicznych.

W przypadku gdy w budynku znajdują się powierzchnie użytkowe służące celom innym niż mieszkalne lub wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej, wysokość grantu OZE oblicza się proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej służącej celom mieszkalnym i wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej. Jeżeli inwestor prowadzi w takim budynku działalność gospodarczą grant OZE jest udzielany jako pomoc de minimis na zasadach określonych w przepisach Unii Europejskiej. 

Dokumenty niezbędne do wypłaty dofinansowania OZE dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Podstawą uruchomienia przez BGK procedury wypłaty dofinansowania jest otrzymanie wniosku o wypłatę grantu OZE wraz z:

 1. umową objęcia grantem OZE przedsięwzięcia OZE, podpisaną przez inwestora;
 2. oświadczeniem projektanta / inspektora nadzoru inwestorskiego / kierownika budowy o realizacji przedsięwzięcia OZE zgodnie z pozytywnie zweryfikowaną dokumentacją projektową instalacji;
 3. zestawieniem faktur, w którym inwestor wskazuje faktury na podstawie których ustalono rzeczywisty koszt przedsięwzięcia OZE;
 4. zestawieniem, w którym inwestor wskazuje wykonawców/podwykonawców przedsięwzięcia OZE – dotyczy jeśli inwestor oświadczył we wniosku o przyznanie grantu OZE, że jest zamawiającym zgodnie z prawem unijnym lub krajowym dotyczącym zamówień publicznych.

UWAGA!
Kwota wypłacanego grantu OZE może ulec zmniejszeniu zależnie od kwoty rzeczywistego kosztu przedsięwzięcia.

Więcej informacji o dofinansowaniach w ramach grantu OZE

Źródło: https://www.bgk.pl

Uwaga! Grant OZE dotyczy również innych podmiotów niż wskazane na stronie. Wszystkie treści podane na tej stronie są uproszczone, niewiążące i mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje są aktualne na dzień opracowania tj. 15.02.2023 r. W celu uzyskania aktualnej, rzetelnej i wiążącej informacji na temat programu, należy skontaktować się bezpośrednio z organem prowadzącym tj. Bankiem Gospodarstwa Krajowego i/lub sięgnąć do oficjalnych materiałów publikowanych na stronach https://www.bgk.pl

Zadzwonimy najszybciej, jak to możliwe

Infolinia czynna w godzinach 09.00 - 16.00
[call-center-api]

Napisz do nas

Skorzystaj z formularza kontaktowego
Jak możemy się z Tobą skontaktować?
Gdzie planujesz zainstalować fotowoltaikę?
Dodatkowe informacje pozwolą nam przygotować ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb:

Dziękujemy za kontakt

Na podany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie przesłania wiadomości. Jeżeli w ciągu kliku minut nie przyjdzie do Ciebie e-mail z potwierdzeniem od nas – sprawdź folder „spam” i/lub zakładkę „oferty”. Wiadomość nie dotarła? Napisz do nas na kontakt@inenergy.pl lub zadzwoń pod nr. +48 690 002 022.