Dofinansowania OZE dla rolników

Dotacje do OZE dla rolników

31.01.2023 r. wystartował nabór wniosków w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Rolnicy mogą otrzymać nawet 150 000 zł wsparcia na inwestycje z obszaru zielonej energii, takie jak instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii oraz pompy ciepła. Aby skorzystać z tych pieniędzy trzeba się jednak spieszyć. Nabór wniosków trwa tylko miesiąc – do 1.03.2023 r. Inwestycje będą dofinansowywane w oparciu o ranking punktowy.

Kto może wnioskować o dofinansowanie OZE dla rolników?

Warunki ogólne dofinansowania z obszaru “Zielona Energia w Gospodarstwie”

Dofinansowanie przysługuje rolnikom spełniającym następujące warunki, niezależnie od formy prawnej (osoby fizyczne, wspólnicy spółek cywilnych, osoby prawne, spółki osobowe prawa handlowego, oddziały przedsiębiorców zagranicznych):

 • są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi gospodarstwa rolnego obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej (zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników) położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w gospodarstwie tym prowadzą w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych,
 • mają nadany numer identyfikacyjny (zgodnie z ustawą ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności),
 • nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r.

Warunki szczegółowe otrzymania dofinansowania

Osoby fizyczne

Pomoc może być przyznana jeżeli:

 • są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • kierują gospodarstwem (tj. m.in. prowadzą gospodarstwa osobiście, na własny rachunek i we własnym imieniu oraz ponoszą koszty i czerpią korzyści w związku z jego prowadzeniem);
 • są pełnoletnie;
 • w przypadku działalności prowadzonej w celach zarobkowych (jeżeli w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku osiągnięto przychód 5 000 zł lub wyższy) wszystkie przychody powinny być udokumentowane.

Osoby prawne lub spółki osobowe

Pomoc może być przyznana jeżeli:

 • są wpisane do rejestru przedsiębiorców w KRS co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Przedsiębiorcy zagraniczni

Pomoc może być przyznana jeżeli:

 • ich oddziały są wpisane do rejestru przedsiębiorców w KRS co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Wspólnicy spółki cywilnej

Pomoc może być przyznana jeżeli:

 • gospodarstwo, w którym będzie realizowana operacja, stanowi wkład wniesiony do spółki cywilnej;
 • spółce został nadany numer identyfikacyjny;
 • każdy ze wspólników będący osobą fizyczną:
  • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
  • jest pełnoletni;
 • do rejestru przedsiębiorców w KRS, co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest wpisany każdy ze wspólników będący:
  • osobą prawną albo spółką osobową, lub
  • oddziałem przedsiębiorcy zagranicznego;

Na jakie urządzenia OZE można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie może być przyznane na zakup urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego (np. panele fotowoltaiczne) oraz jej magazynowania (np. magazyny energii), a także budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji tych urządzeń lub zakup pomp ciepła.

Warunki, które musi spełniać inwestycja (m.in.):

 • minimalne planowane koszty kwalifikowalne inwestycji muszą być wyższe niż 15 000 zł;
 • pokrycie dachu na budynkach, na których będą zainstalowane urządzenia (np. panele fotowoltaiczne), nie może zawierać azbestu;
 • urządzenia będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych;
 • inwestycja będzie realizowana na podstawie projektu instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego lub pomp ciepła;
 • inwestycja będzie dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa wynikającego z projektu instalacji urządzeń, a całkowita moc urządzeń (np. instalacji fotowoltaicznej) wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie przekroczy 50 kW, przy czym całkowita moc wykorzystana na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się w gospodarstwie nie przekroczy 10 kW oraz faktycznego zużycia energii (z uwzględnieniem zużycia przez pompę ciepła) i będzie stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego znajdujących się w gospodarstwie.
 • inwestycja będzie realizowana na gruntach stanowiących własność lub współwłasność Wnioskodawcy lub będących przedmiotem użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego zawartej na czas nieoznaczony albo na okres co najmniej 7 lat liczony od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • koszty kwalifikowalne inwestycji nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych (dotyczy również ulg i odliczeń związanych z inwestowaniem w instalację fotowoltaiczną);
 • inwestycja jest uzasadniona ekonomicznie, w tym pod względem racjonalności kosztów;
 • inwestycja zapewnia osiągnięcie i zachowanie celów poddziałania;
 • realizacja inwestycji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

Na jakie koszty inwestycji w odnawialne źródła energii można otrzymać dofinansowanie:

 1. zakup urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego (np. panele fotowoltaiczne) wraz z magazynami energii elektrycznej, przy czym pojemność magazynu energii (w kWh) nie może być mniejsza niż połowa mocy zainstalowanej (w kW) zakupionych urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego.
 2. zakup pomp ciepła – jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w pkt 1;
 3. zakupu systemów zarządzania przepływami energii elektrycznej – jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w pkt 1;
 4. budowy lub zakupu infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji urządzeń lub systemów, o których mowa w pkt 1–3;
 5. zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby funkcjonowania systemów zarządzania przepływami energii elektrycznej;
 6. opłat za patenty lub licencje;
 7. koszty ogólne (w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych), takie jak:
  • przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
   • kosztorysów,
   • projektów architektonicznych lub budowlanych,
   • ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
   • wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
   • projektów technologicznych;
  • sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego;
  • związane z kierowaniem robotami budowlanymi;
  • opłat za konsultacje, doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności.

Okres kwalifikowalności kosztów inwestycji OZE:

Kwalifikowalne będą wyłącznie koszty ponoszone od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy jeżeli realizacja inwestycji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu. Wyjątek stanowią koszty ogólne, które mogą być kwalifikowalne jeżeli zostały poniesione nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2014 r.

Koszty poniesione po złożeniu wniosku, ale przed podpisaniem umowy o dofinansowanie ponoszone są na wyłączne ryzyko Wnioskodawcy. Jeżeli umowa o dofinansowanie nie zostanie podpisana – Wnioskodawca nie otrzyma zwrotu tych kosztów.

Jaki zwrot kosztów inwestycji w Odnawialne Źródła Energii można uzyskać z programu

Wsparcie przyznawane jest w postaci refundacji, czyli zwrotu części poniesionych kosztów inwestycji. Dla poszczególnych wnioskodawców poziom dofinansowania może być różny. Przyjmuje się, że standardowo refundacja może wynosić nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych (60% w przypadku tzw. “młodych rolników”) i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalny limit kwotowy na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi 150 000 zł. Do tego limitu wliczają się zarówno inwestycje zrealizowane jak i kwoty wsparcia przyznanego w ramach inwestycji niezakończonych.

Po spełnieniu dodatkowych warunków (takich jak m.in. wniesienie odpowiedniego zabezpieczenia) dofinansowanie może zostać wypłacone w formie zaliczki do wysokości 50% kwoty przyznanego wsparcia.

Czas na realizację inwestycji z obszaru “Zielona Energia w Gospodarstwie”

Inwestycja musi być zrealizowana w całości (bez podziału na etapy) i rozliczona poprzez złożenie wniosku o płatność przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy – nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Inwestycja nie może być realizowana za pośrednictwem leasingu.

Za co można otrzymać dodatkowe punkty na etapie oceny wniosku o wsparcie inwestycji w OZE?

O przyznaniu dotacji decydował będzie ranking punktowy. Punktowane będą następujące elementy:

 • posiadanie certyfikatu uczestnictwa w unijnym systemie jakości, tj. rolnictwo ekologiczne;
 • realizacja operacji na gruntach znajdujących się na następujących formach przyrody tj. parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 wraz z ich otulinami;
 • brak urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego dofinansowanych ze środków PROW 2014 – 2020, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” lub „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000;
 • ukończenie szkolenia w programie którego uwzględniono zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego lub zobowiązanie się do jego ukończenia nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania płatności końcowej,
 • prowadzenie produkcji zwierzęcej w ilości równej co najmniej 5 DJP,
 • sprawność urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.

Jak i gdzie składać wnioski o dofinansowanie w ramach działania “Modernizacja gospodarstw rolnych”

Wnioski wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami należy składać w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR:

Więcej informacji o dofinansowaniach z obszaru “Zielona Energia w Gospodarstwie”

Źródło: https://www.gov.pl/

Uwaga! Wszystkie treści podane na tej stronie są uproszczone, niewiążące i mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje są aktualne na dzień opracowania tj. 06.02.2023 r. W celu uzyskania aktualnej, rzetelnej i wiążącej informacji na temat programu, należy skontaktować się bezpośrednio z organem prowadzącym tj. Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i/lub sięgnąć do oficjalnych materiałów publikowanych na stronach https://www.gov.pl/

Zadzwonimy najszybciej, jak to możliwe

Infolinia czynna w godzinach 09.00 - 16.00
[call-center-api]

Napisz do nas

Skorzystaj z formularza kontaktowego
Jak możemy się z Tobą skontaktować?
Gdzie planujesz zainstalować fotowoltaikę?
Dodatkowe informacje pozwolą nam przygotować ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb:

Dziękujemy za kontakt

Na podany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie przesłania wiadomości. Jeżeli w ciągu kliku minut nie przyjdzie do Ciebie e-mail z potwierdzeniem od nas – sprawdź folder „spam” i/lub zakładkę „oferty”. Wiadomość nie dotarła? Napisz do nas na kontakt@inenergy.pl lub zadzwoń pod nr. +48 690 002 022.